หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (Head of Office of the Secretariat)

   นางเพชรา เปสลาพันธ์
Mrs.Petchara Pasarapurn 
E-mail :  rdiprpp@ku.ac.th
ตำแหน่งทางบริหาร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
(Head of Office of the Secretariat)
ตำแหน่งทางวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด
สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์); มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม

Leave a Reply