รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปี 2555 – ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปี 2555
ผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (วันทีี่ 1 มิถุนายน 2554 – วันที่ 30 เมษายน 2555)
dasdf
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2.7-1 สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนา เรื่อง “ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ปัญหาชาติ”และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
2.7-2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง “แต่งตั้งคณะทำงานประเมินเว็บไซด์ของและพัฒนาแห่ง มก. ปี 2555”
2.7-3 สรุปผลการประเมินโครงการ เรื่อง “การประเมินเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปี 2555”
2.7-4 สรุปผลการประเมินโครงการ เรื่อง “การบันทึกฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพ”
2.7-5 สรุปผลการประเมินโครงการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม Word 2007”

องค์ประกองที่ 3 การบริหารและจัดการ

3.5-1 ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม บุคลากรฝ่ายสารสนเทศฯ

องค์ประกอบที่    5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

5.2-1 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.
5.2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.2-3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกรอกข้อมูลภาระงานในระบบภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยทางอินเตอร์เน็ต
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย
5.2-4 เว็บเพจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.
5.2-5 ระบบฐานข้อมูลจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.
5.2-6 ระบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย
5.2-7 รายงานข้อมูลงานวิจัยที่ใช้รายงานต่อสำนักประกันคุณภาพ มก. สกอ. และ สมศ.
5.2-8 ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.2-9 ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์
5.2-10 เว็บเพจรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551-2553
5.2-11 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2553

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดำเนินงาน

6.1-1 แผน/ผลการดำเนินงานฝ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
6.1-2 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ตามแผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 รายไตรมาส
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2554)
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
6.1-3 รายงานการประชุมฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
6.1-4 แผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.
6.6-5 คู่มือการกรอกข้อมูลระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.

Leave a Reply