คู่มือการประกันคุณภาพ

 QA_CoverManualBook_54 คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
สำหรับสำนัก สถาบัน ปี 2554 : Download

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.