แบบฟอร์ม : งานนโยบายและแผน

การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจำปี

 • รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

งานแผน

 • แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ระยะสั้น (มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561) [Download]
 • แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ตามยุทธศาสตร์ มก.  [Download]
 • แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนา  ในระยะ 4 ปี (18 มิ.ย.57 – 17 มิ.ย.61) [Download]
 • แผนเชิงรุกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รอบปี พ.ศ. 2558 – 2561  [Download]

 


แบบฟอร์ม : งานแผน

แผน/ผลการดำเนินงาน

 • แบบคำร้อง ขอเปิดระบบการกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [Download]
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 [Download]
 • บันทึกส่งแผนผลการดำเนินงาน [Download]
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข  (งนผ2) [Download]
 • ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน  (งนผ3) [Download]

 แบบฟอร์มปรับแผน

 • กผง.4 (สำหรับงบบุคลากร สิ่งก่อสร้าง และการใช้ทุนสะสม)  [Download]
 • กพง.5 (เฉพาะงบดำเนินงาน และครุภัณฑ์) [Download]