แผน

การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจำปี

  • รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

แผนพัฒนาโครงการตามนโยบาย

แผนเชิงรุก

แบบฟอร์ม : งานแผน

แผน/ผลการดำเนินงาน
  • บันทึกส่งแผนผลการดำเนินงาน [Download]
  • แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 [Download]
  • แบบรายงานผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข  (งนผ2) [Download]
  • ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน  (งนผ3) [Download]

 

แบบฟอร์มปรับแผน
  • กผง.4 (สำหรับงบบุคลากร สิ่งก่อสร้าง และการใช้ทุนสะสม)  [Download]
  • กพง.5 (เฉพาะงบดำเนินงาน และครุภัณฑ์) [Download]