แผน

 

 

การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

แผนพัฒนาโครงการตามนโยบาย

แผนเชิงรุก

แบบฟอร์ม : งานแผน

แผน/ผลการดำเนินงาน
  • บันทึกส่งแผนผลการดำเนินงาน 
  • แบบฟอร์มแผน/ผลการดำเนินงาน 
  • แบบรายงานผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข  (งนผ2) [Download]
  • ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน  (งนผ3) [Download]

 

แบบฟอร์มปรับแผน
  • กพง.4 (สำหรับงบบุคลากร สิ่งก่อสร้าง และการใช้ทุนสะสม) [Download]
  • กพง.5 (เฉพาะงบดำเนินงาน และครุภัณฑ์) [Download]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.