แบบฟอร์ม : งานนโยบายและแผน

แบบฟอร์ม : งานแผน

แผน/ผลการดำเนินงาน

  • แบบคำร้อง ขอเปิดระบบการกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [Download]
  • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 [Download]
  • บันทึกส่งแผนผลการดำเนินงาน [Download]
  • แบบรายงานผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข  (งนผ2) [Download]
  • ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน  (งนผ3) [Download]

 แบบฟอร์มปรับแผน

  • กผง.4 (สำหรับงบบุคลากร สิ่งก่อสร้าง และการใช้ทุนสะสม)  [Download]
  • กพง.5 (เฉพาะงบดำเนินงาน และครุภัณฑ์) [Download]