รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ประจำปี 2557

ประจำปีการศึกษา 2556  (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

ประจำปี 2556

ประจำปีการศึกษา 2555  (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)

ประจำปี 2555

ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

ประจำปี 2554

รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย. 53 – 31   พ.ค.54)

 • รวมบทที่ 1 – 6
  • บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน
  • บทที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงาน
  • บทที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
  • บทที่ 4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
  • บทที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2552
  • บทที่ 6 ตารางกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) สำหรับหน่วยงานสนับสนุน
 • แบบเก็บข้อมูลดิบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.