รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปี 2557 – ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปี 2557
ผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (วันทีี่ 1 มิถุนายน 2556 – วันที่ 30 เมษายน 2557)

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.2-3-1

ระบบเว็บไซต์ สวพ.มก.                             

1.2-3-2

ประกาศ สวพ. มก.แต่งตั้งคณะทำงานประเมินเว็บไซต์ของ สวพ.มก. ปี 2557 

1.2-3-3

สรุปผลการประเมินเว็บไซต์ สวพ .มก.

1.2-4-1

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (KUR3)

1.2-4-2

ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (KURM)

1.2.4-3

ระบบบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก.      (KURX)

1.2-4-4

ระบบสืบค้นงานวิจัย มก.  (KUForest)     

1.2-4-5

ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์  

1.2-4-6

เว็บเพจรายงานข้อมูลงานวิจัยที่ใช้รายงานต่อสำนักประกันคุณภาพ มก. สกอ. และ สมศ 

1.2-4-7

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository :TNRR) 

2.7-1

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการใช้งานเอกสารร่วมกันด้วย Google Docs”

2.7-2

สรุปผลการประเมินโครงการ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการใช้งานเอกสารร่วมกันด้วย Google Docs”

3.1-2-1

แผนกลยุทธ์ สวพ.มก.

3.1-2-2

แผนเชิงรุก สวพ.มก.

3.1-2-3

แผน/ผลการดำเนินงานฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

3.1-2-4

สรุปผลการประเมินหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สถานี ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

3.1-3-1

รายงานการประชุมฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

3.1-4-1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ชุดต่าง ๆ

3.5-1

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม บุคลากรฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

5.2-1-1

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.2-1-2

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกรอกข้อมูลภาระงานในระบบภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยทางอินเตอร์เน็ต”

5.2-1-3

เว็บเพจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.

5.2-1-4

ระบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยฯ)

5.2-2-1

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย มก.

5.2-2-2

เว็บเพจรายการเกษตรศาสตร์นำไทย

5.2-2-3

โครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและสร้างผลกระทบ มก. ปี 2554-2556

5.2-2-4

เว็บเพจรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556

5.2-2-5

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556”

6.1-1-1

คณะทำงานประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของ สวพ.มก.

6.1-2-1

รายชื่อผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6.1-3-1

คู่มือการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวทางเว็บไซต์ สวพ.มก.

6.1-4-1

เว็บเพจคู่มือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวทางเว็บไซต์ สวพ.มก.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply