ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (ปขมท.) กำหนดจัดค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ฝึกการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ การร่วมค่ายฝึกอบรมมีค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครไปที่ E-mail : irn55.cmu@gmail.com  หรือทาง www.insti-research.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 093-209-4417 และ 089-555-6661

Leave a Reply