ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจาก วช. ปีงบประมาณ 2557 (กรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 12 กลุ่มเรื่อง)

กรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 12 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1) ข้าวเพื่อการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม

2) มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่า

3) ยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้

4) ปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต

5) การเพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ำตาล

6) สมุนไพรไทย

7) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้

8) โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุนการผลิต

9) สานเกลียวคู่นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย

10) สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

11) การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

12) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

13) การแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มประสิทธิภาพ (จะประกาศกรอบการวิจัยในเดือน กันยายน 2556)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (สวพ.มก.)จึงขอแจ้ง อาจารย์/นักวิจัย ที่สนใจขอรับทุนดำเนินการดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ วช.1ช) สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วช. 1 ย/วช.1ด) สำหรับโครงการวิจัยย่อย โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อ โดยจัดเรียงเป็นชุดโครงการที่ประกอบด้วยแผนงาน และโครงการย่อยตามที่ระบุในแผนงาน

2. ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ www.nrct.go.th โดยคลิกเลือกหัวข้อ การวิจัยที่ต้องการสมัครขอรับทุน พร้อมแนบไฟล์แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อยในรูปแบบ PDF โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม -4 ตุลาคม 2556 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา

3. หลังจากนักวิจัยได้กรอกข้อมูลครบถ้วนตามเงื่อนไขที่วช.กำหนดและยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ขอให้ดำเนินการดังนี้

3.1 จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็นภาษาไทยต้นฉบับ จำนวน 1 ชุดไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์

3.2 สวพ.มก.จะนำเสนอ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ลงนามอนุญาตให้ดำเนินการวิจัยในข้อเสนอการวิจัย สำหรับวิทยาเขตบางเขน ขอให้พิมพ์ชื่อและตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรณีที่อาจารย์/นักวิจัย สังกัดวิทยาเขตอื่น ขอให้เป็นอำนาจของรองอธิการบดีวิทยาเขต ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวข้อ 20 คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าตามแบบ วช.1ช(แผนงานวิจัย)และ/หรือ หัวข้อ 23 ตามแบบ วช.1ย/วช.1ด (โครงการย่อย)

3.3 จัดส่งข้อเสนอโครงการพร้อมหนังสือนำส่งวช. เมื่อลงนามแล้ว สวพ.มก.จะดำเนินการแจ้งให้อาจารย์/นักวิจัยดำเนินการจัดทำสำเนาเพิ่มอีกจำนวน 9 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word) โดยใช้ font TH Sarabun PSK ตัวอักษรขนาด 16 จำนวน 2 ชุด เพื่อจักได้ดำเนินการนำส่งไปยัง วช.ต่อไป (ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556)

 

 

 

Leave a Reply