ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง  การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการประจำปีงบประมาณ 2557

 

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 ดังนี้

1.  ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

2.  ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

3.  ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

 

ผู้สนใจทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2557 สามารถสมัครทุนได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.trf.or.th

Leave a Reply