สวพ.มก. เปิดรับสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555

ด้วยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ด้วยเงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี 2557 ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 เป็นการดำเนินการในปีที่ 2 ซึ่งจะพิจารณารางวัลผลงานวิจัยของปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยฯ จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบขั้นต้น ก่อนการประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ ปีที่ 2 โดยดำเนินการสมัครขอรับการพิจารณารางวัลฯ ปี 2555 ดังนี้

  1. รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติฯ (วารสารอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI) ตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครจากเว็บ “ระบบผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยใช้บัญชีและรหัสเครือข่ายของนนทรีในการเข้าระบบ) ทั้งนี้จะเปิดให้ใช้ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ถึงวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 18:00 น. 
  2. รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบฯ กรอกใบสมัครด้วยการพิมพ์  (Download) และส่งไฟล์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ .docx ไปที่ E-mail: rdikrk@ku.ac.th

การเสนอขอรับการพิจารณารางวัลทั้ง 2 ประเภท ให้ยื่นใบสมัครที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 18.00 น.

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มติม
ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทร. 0-2579-5547 สายใน 1457 , 1796

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply