ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 2

ด้วยสำนักงานคณะกรรการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัด “อบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 2”  ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยส่งใบตอบรับ และใบจองที่พัก ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

Click : รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply