Mitsui Sumitomo Insurance Thailand ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย “Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation (MSIWF) Research Grant 2018

Mitsui Sumitomo Insurance Thailand ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย “Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation (MSIWF) Research Grant 2018” MSIWF Research Grant in the Area of “Traffic Safety

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ หรือส่งเอกสารไปยังแหล่งทุนได้ถึง ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
 www.ms-ins.co.th