รศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร ได้รับรางวัล KU Research Star

📝📈เขียนงานวิจัยอย่างไร..?? ให้มีคุณภาพ และ
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact สูงๆ 📈💯
. . . . .🏆🏆รศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร🏆🏆. . . . .
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัล KU Research Star
นักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามได้ใน #รายการKURDINews#KURDINews