ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะการ การอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดย วช. เป็นผู้ประสานงานในการจัดทำกรอบการวิจัยสำหรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้แผนงานการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำกรอบวิจัยมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านพิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะต่อร่างกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 รวมถึง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกรอบวิจัยดังกล่าว รายละเอียดกรอบการวิจัยตามเอกสารแนบท้ายนี้ ได้นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561