กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น ณ ศูนย์เครือข่ายของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Research Fellowship at the Network Center of EANET in 2018)

ศูนย์เครือข่าย (Network Center) ของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Acid Deposition Monitoring Network in East Asia : EANET) ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น (Research Fellowship) จำนวน ๒ ทุนระยะเวลาประมาณ ๘ สัปดาห์ (ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑) ณ ศูนย์เครือข่าย EANET ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Asia Center for Air Pollution Research (ACAP) เมืองนิอิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น กรมควบคุมมลพิษ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pcd.go.th/public/news/getnewsthai.cfm?task=lt2016&id=18022

ผู้ประสานงาน
นายพิเชษฐ์ อธิภาคย์
นางสาวสิริรัตน์ เย็นสรง
โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๓๕๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๓๑๙