สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมสัมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2018/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2727-3312 , 0-2727-3300