แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มก.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวพ.มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ชั้น 3 อาคารสุขประชา วาจานนท์ (ตึกวิทยาศาสตร์ 25 ปี)