แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคคล (IDP)

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทาง ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมี วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผลงานที่ มีประสิทธิภาพ (ทำให้เป็นคนเก่งและดี)

           ***IDP ไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการเลื่อนตำแหน่งงานหรือการปรับ เงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ มก. )
Download : เมนู แบบฟอร์ม > งานบริหารและธุรการ