สำนักหอสมุด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล” วิทยากรโดย ดร.ผกาพรรณ สกุลมั่น ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://lib.ku.ac.th/training/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 25942 9616 ภายใน 1481 ต่อ 215