สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 จำนวน 3 ประเภททุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 จำนวน 3 ประเภททุน ได้แก่

ประเภททุน ช่วงที่เปิดรับสมัคร
1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise; RISE) สำหรับประเด็นวิจัยใน 2 กลุ่มอุตสาหกรรม ต่อไปนี้

1.1 ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน

1.2 ด้านสุขภาพ

2 มีนาคม – 20 เมษายน 2561
2. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry; SuRF) 9 มีนาคม – 20 เมษายน 2561
3. ทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program; IRF ) 9 มีนาคม – 20 เมษายน 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.trf.or.th/ หรือ http://rri.trf.or.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2278-8200 ต่อ 8369