การแสดงผลงานวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0
และ โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
หัวข้อ "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0"

จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 และท่านนายกฯ มีบัญชาให้มีการนำนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาใช้เพื่อการขับเคลื่อนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อรองรับ Thailand 4.0 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร และ SMEs ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยตลอดโซ่อุปทาน เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ให้เป็นรูปธรรมโดยนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยสู่ Thailand 4.0

ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ดำเนินงานโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และ โครงการ Innovation Hub – Agriculture and Food เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ประสานและดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ใกล้จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 และได้กำหนดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0” (KU Research to Business EXPO2018) เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจทั่วไปเข้าชม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง และเกิดการเจาจาธุรกิจต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

  1. เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการนำเสนอสินค้า/ผลิตภัณฑ์/การบริการที่ได้จากงานวิจัย เผยแพร่ต่อสาธารณชนในเชิงการตลาด อาทิเช่น บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วน ห้างร้าน ผู้ประกอบการ SME ผู้สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสู่การประกอบธุรกิจและวางแผนทางการตลาด
  2. เพื่อการพบปะและเจรจาธุรกิจร่วมกันระหว่างเจ้าของผลงานและผู้ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์ไปผลิตและจำหน่าย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ
กำหนดจะจัดงานขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2561
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลักษณะการจัดงาน
  1. จัดแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์/การบริการที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัย เผยแพร่ต่อสาธารณชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการที่ต้องการเจรจาธุรกิจร่วมกัน
  2. นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Pitching เพื่อการพบปะและเจรจาธุรกิจร่วมกันระหว่างเจ้าของผลงานและผู้ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์ไปผลิตและจำหน่าย
Clip Video
Thailand 4.0 : Infographic
Innovation HUB : Infographic
กำหนดการ
กำหนดการภาคเช้า
07.00 – 09.00 น.แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 – 09.30 น.แขกผู้มีเกียรติประจำที่นั่ง
09.30 – 09.40 น.กล่าวรายงาน โดย
      รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี
      รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.40 – 10.15 น.เรียนเชิญประธานในพิธีให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดย
      ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร
      นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานในพิธีร่วมชมการแสดงผลงาน/ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
10.15 – 12.00 น.นักวิจัยเจ้าของผลงาน เริ่มนำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching (ช่วงที่ 1)
กำหนดการภาคบ่าย
13.00 – 15.00 น.นักวิจัยเจ้าของผลงาน เริ่มนำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching (ช่วงที่ 2)
15.30  น.ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาถึง
15.30 – 16.00 น.ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การใช้งานวิจัยในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”
16.00 – 17.00 น.ท่านรัฐมนตรีฯ เดินชมการแสดงผลงาน/ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
17.00 น.นักวิจัยเจ้าของผลงาน เริ่มนำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching (ช่วงที่ 3)
19.00 น.ปิดการแสดงผลงาน

ผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานโปรดแสดงความจำนง
โดยกรอกรายละเอียดแบบลงทะเบียนตาม Link แยกแต่ละประเภทด้านล่างนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล

คุณรัชดา คะดาษ / คุณอรญา ศรีอนันต์ / คุณรัตนาภรณ์ ไชยแสน
Tel: 02-5795547, 0854491881 Fax. 02-5611985
E-mail: rdirdk@ku.ac.th, rdibsy@ku.ac.th, rdirpe@ku.ac.th