มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ (Mixed Method Research in Health Sciences) ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www3.nurse.cmu.ac.th/ สอบถามโทร. 053-212629