มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวิจัยด้านการรอบรู้สุขภาพ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  และการจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทัรพยากร ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามรถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานได้ที่ http://www.muphconference2018.com/ สอบถามโทร.02-354-8531