สวพ.มก. อบรมการใช้ Google form การใช้บริการห้องประชุมออนไลน์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมการใช้ Google form เพื่อการใช้บริการห้องประชุมออนไลน์ทดแทนการใช้แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมด้วยกระดาษ เพื่อให้การใช้ห้องประชุมมีความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอน ลดการใช้ทรัพยากร วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.