ผศ.ดร.ประกิจ สมท่า ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

??อะไรคือสิ่งที่ทำให้ ผศ.ดร. ประกิจ สมท่า
จากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลนักวิจัย?
ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ??
ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา