เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัยเรื่อง “เห็ด”

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัยเรื่อง “เห็ด”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00-13:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกอบด้วย

  1. สถานการณ์การผลิตเห็ด(คุณชาญยุทธ์ ภาณุทัต)
  2. แผนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเห็ด ของ สวทช. (คุณรังสิมา ตัณฑเลขา)
  3. ประวัติวิทยากร_คุณชาญยุทธ์ ภาณุทัต
  4. กำหนดการ 15ก.พ.61

ภาพการประชุม: https://drive.google.com/drive/folders/1bJerNpoatQiRAIir7LA4yzibqPfiiuts

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-579-5547 ต่อ 22