สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Universiti Teknologi MARA (UiTM),Malaysia

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Research Impact and Ethics Unit Institute of Research, Management and Innovation (IRMI) of Universiti Teknologi MARA (UiTM),Malaysia. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.