มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Research and Innovation for Social Stability, Prosperity and Sustainability)” ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จัังหวัดสงขลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 081-5407304, 086-4815005