สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึงเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจำนวน 4 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่)
  2. โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
  3. โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM)
  4. โครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nrct.go.th/training.aspx หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2579 4713