25 ปี สวก. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต

25 ปี สวก. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ