มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่กาารวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference10/ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 3410 9300 ต่อ 3909