มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://research.lru.ac.th/lruconference2018/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41141-2