การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์ม

แจ้งเตือน

  • การส่งรายงานประจำ 6 เดือน (เม.ย.60-ก.ย.60) ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ กำหนดส่งภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (click เพื่อดู บันทึกข้อความ และ ระบบกรอกข้อมูลของ สพสว.)

ข่าวการอบรม/สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ

ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ

  • https://www.facebook.com/kuiacuc01/
  • ติดต่อสอบถามข้อมูล ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. โทรศัพท์ 02-579-5547 ต่อ 22 สายใน 1457 ต่อ 22