การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการขอรับใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ในโครงการวิจัย

A. การจัดเตรียมเอกสาร นักวิจัยต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือ แบบฟอร์มการขอใช้ซากสัตว์ ชีววัตถุจากสัตว์ จำนวน 1 ชุด
 2. ใบรับรองการอนุมัติให้เลี้ยงและใช้สัตว์ หรือ ใบรับรองการอนุมัติให้ใช้ซากสัตว์-ชีววัตถุจากสัตว์ จำนวน 1 ชุด โดยแยกเป็น
  1. ใบรับรองสำหรับคณะที่มี คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) ประกอบด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะเทคนิคการสัตวแพทย์,  คณะเกษตร,  คณะเกษตร กำแพงแสน,  คณะประมง และ คณะวิทยาศาสตร์
  2. ใบรับรองสำหรับคณะ/หน่วยงานที่ไม่มี คกส.
 1. สำเนาข้อเสนอโครงการวิจัย หรือ สำเนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างย่อ จำนวน 1 ชุด
 2. บันทึกข้อความนำส่ง

B. ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. สำหรับนักวิจัยที่สังกัดคณะที่มี คกส.ประกอบด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน คณะประมง และ คณะวิทยาศาสตร์  
  1. ส่งเอกสารตามข้อ A. ให้ คกส. ของคณะนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
  2. คกส. ของคณะนั้น ๆ พิจารณาเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการตามที่นักวิจัยเสนอ และลงนามในใบรับรองโดยประธาน คกส. ระดับคณะ
  3. ส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อเสนอ ประธาน คกส. ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาในลำดับต่อไป
 2. สำหรับนักวิจัยที่สังกัดคณะ/หน่วยงานที่ไม่มี คกส.
  1. ส่งเอกสารข้อ A.ไปยัง ประธาน คกส. ระดับมหาวิทยาลัย ผ่าน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อรับการพิจารณาต่อไป
 3. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
  1. กรณีเห็นชอบให้ดำเนินการ จะส่งใบรับรอง ในรูปแบบ pdf. ไปยัง email ของนักวิจัยที่ให้ข้อมูลไว้ในแบบขออนุญาต
  2. กรณีไม่เห็นชอบให้ดำเนินการ/ให้นักวิจัยชี้แจงหรือปรับแก้ไข จะส่งเอกสารกลับ/ส่งข้อมูลทาง email/ติดต่อทางโทรศัพท์ แล้วแต่กรณี

แผนผังแสดงกระบวนการพิจารณาโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

ติดตามผลการพิจารณาโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ

click link เพื่อติดตามสถานภาพโครงการวิจัยที่ยื่นขอการรับรอง  ปี พ.ศ. 2561

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CO6Xa6RJSNJojzwZKByNfLh3iT3LPM7w38SqmTng5C0/edit?usp=sharing

แบบฟอร์ม

 

สิ่งที่ต้องดำเนินงาน/แจ้งเตือน

 • กรอกข้อมูลรายงานประจำ 6 เดือน คกส. ในระบบ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (เดือนเมษายน – กันยายน 2561) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 Click (ติดต่อคุณกาญจน์ สพสว. 02 561 2445 ต่อ 622) click
 • แจ้งระยะเวลาการรับพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ที่ยังไม่ได้ส่งให้คณะกรรมการกำกับฯ พิจารณาให้การรับรอง กำหนดให้ส่งภายใน 30 กันยายน 2561 เท่านั้น Click เพื่อดูบันทึกข้อความ
 • กรอกข้อมูลรายงานประจำ 6 เดือน คกส. ในระบบ ครั้งที่1 ประจำปี 2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) โดย สพสว. วช. ขยายระยะเวลาการส่งรายงานประจำ 6 เดือน ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 CLICK  
 • การส่งรายงานประจำ 6 เดือน (เม.ย.60-ก.ย.60) ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ กำหนดส่งภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (click เพื่อดู บันทึกข้อความ และ ระบบกรอกข้อมูลของ สพสว.)

 

ข่าวการอบรม/สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ/ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

เลขที่ใบรับรองอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์

 

ช่องทางการติดต่อ

 • https://www.facebook.com/kuiacuc01/
 • ติดต่อสอบถามข้อมูล ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. โทรศัพท์ 02-579-5547 ต่อ 22 สายใน 1457 ต่อ 22