การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการขอรับใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ในโครงการวิจัย

A. การจัดเตรียมเอกสาร

 1. กรอกข้อมูลในแบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ / แบบฟอร์มการขอใช้ซากสัตว์ ชีววัตถุจากสัตว์ จำนวน 1 ชุด
 2. กรอกข้อมูลในใบรับรองการอนุมัติให้เลี้ยงและใช้สัตว์ / ใบรับรองการอนุมัติให้ใช้ซากสัตว์-ชีววัตถุจากสัตว์ จำนวน 1 ชุด
  1. สำหรับคณะที่มี คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) ประกอบด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน คณะประมง และ คณะวิทยาศาสตร์
  2. สำหรับคณะ/หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มี คกส.
 1. สำเนาข้อเสนอโครงการวิจัย / ข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างย่อ จำนวน 1 ชุด
 2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

B. ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. คณะที่มี คกส. ส่งเอกสารข้อ A. ให้ ประธาน คกส. ของคณะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ภายหลังได้รับการอนุมัติแล้ว ส่งเอกสารต่อไปยัง ประธานคณะกรรมการกำกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ผ่าน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 2. คณะที่ไม่มี คกส. ส่งเอกสารข้อ A.ไปยัง ประธานคณะกรรมการกำกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ผ่าน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ติดตามผลการพิจารณาโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ

click link เพื่อติดตามสถานภาพโครงการวิจัยที่ยื่นขอการรับรอง

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CO6Xa6RJSNJojzwZKByNfLh3iT3LPM7w38SqmTng5C0/edit?usp=sharing

แบบฟอร์ม

 

สิ่งที่ต้องดำเนินงาน/แจ้งเตือน

 • กรอกข้อมูลรายงานประจำ 6 เดือน คกส. ในระบบ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (เดือนเมษายน – กันยายน 2561) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 Click (ติดต่อคุณกาญจน์ สพสว. 02 561 2445 ต่อ 622) click
 • แจ้งระยะเวลาการรับพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ที่ยังไม่ได้ส่งให้คณะกรรมการกำกับฯ พิจารณาให้การรับรอง กำหนดให้ส่งภายใน 30 กันยายน 2561 เท่านั้น Click เพื่อดูบันทึกข้อความ
 • กรอกข้อมูลรายงานประจำ 6 เดือน คกส. ในระบบ ครั้งที่1 ประจำปี 2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) โดย สพสว. วช. ขยายระยะเวลาการส่งรายงานประจำ 6 เดือน ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 CLICK  
 • การส่งรายงานประจำ 6 เดือน (เม.ย.60-ก.ย.60) ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ กำหนดส่งภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (click เพื่อดู บันทึกข้อความ และ ระบบกรอกข้อมูลของ สพสว.)

 

ข่าวการอบรม/สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ/ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

เลขที่ใบรับรองอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์

 

ช่องทางการติดต่อ

 • https://www.facebook.com/kuiacuc01/
 • ติดต่อสอบถามข้อมูล ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. โทรศัพท์ 02-579-5547 ต่อ 22 สายใน 1457 ต่อ 22