การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการขอรับใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ในโครงการวิจัย

ข้อควรรู้ก่อนขออนุญาตดำเนินการ

A. การจัดเตรียมเอกสาร  นักวิจัยต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือ แบบฟอร์มการขอใช้ซากสัตว์ ชีววัตถุจากสัตว์ จำนวน 1 ชุด
 2. ใบรับรองการอนุมัติให้เลี้ยงและใช้สัตว์ หรือ ใบรับรองการอนุมัติให้ใช้ซากสัตว์-ชีววัตถุจากสัตว์ จำนวน 1 ชุด โดยแยกเป็น
  1. ใบรับรองสำหรับคณะที่มี คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) ประกอบด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะเทคนิคการสัตวแพทย์,  คณะเกษตร,  คณะเกษตร กำแพงแสน,  คณะประมง และ คณะวิทยาศาสตร์
  2. ใบรับรองสำหรับคณะ/หน่วยงานที่ไม่มี คกส.
 1. สำเนาข้อเสนอโครงการวิจัย หรือ สำเนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างย่อ จำนวน 1 ชุด
 2. บันทึกข้อความนำส่ง
 3. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น เอกสารการรับอนุญาตให้ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Biosafety  การอนุญาตจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ หนังสือยินยอมให้ใช้สัตว์ (Consent form) จากคลินิค หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

B. ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. สำหรับนักวิจัยที่สังกัดคณะที่มี คกส.ประกอบด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน คณะประมง และ คณะวิทยาศาสตร์  
  1. ส่งเอกสารตามข้อ A. ให้ คกส. ของคณะนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
  2. คกส. ของคณะนั้น ๆ พิจารณาเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการตามที่นักวิจัยเสนอ และลงนามในใบรับรองโดยประธาน คกส. ระดับคณะ
  3. ส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อเสนอ ประธาน คกส. ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาในลำดับต่อไป
 2. สำหรับนักวิจัยที่สังกัดคณะ/หน่วยงานที่ไม่มี คกส.
  1. ส่งเอกสารข้อ A.ไปยัง ประธาน คกส. ระดับมหาวิทยาลัย ผ่าน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อรับการพิจารณาต่อไป
 3. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
  1. กรณีเห็นชอบให้ดำเนินการ จะส่งใบรับรอง ในรูปแบบ pdf. ไปยัง email ของนักวิจัยที่ให้ข้อมูลไว้ในแบบขออนุญาต
  2. กรณีไม่เห็นชอบให้ดำเนินการ/ให้นักวิจัยชี้แจงหรือปรับแก้ไข จะส่งเอกสารกลับ/ส่งข้อมูลทาง email/ติดต่อทางโทรศัพท์ แล้วแต่กรณี

แผนผังแสดงกระบวนการพิจารณาโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

ติดตามผลการพิจารณาโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ

สถานภาพโครงการ ที่ยื่นขอในปี พ.ศ. 2562

สถานภาพโครงการ ที่ยื่นขอในปี พ.ศ. 2561  

แบบฟอร์ม

 

สิ่งที่ต้องดำเนินงาน/แจ้งเตือน

 • กรอกข้อมูลรายงานประจำ 6 เดือน คกส. ในระบบ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (เดือนเมษายน – กันยายน 2561) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 Click (ติดต่อคุณกาญจน์ สพสว. 02 561 2445 ต่อ 622) click
 • แจ้งระยะเวลาการรับพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ที่ยังไม่ได้ส่งให้คณะกรรมการกำกับฯ พิจารณาให้การรับรอง กำหนดให้ส่งภายใน 30 กันยายน 2561 เท่านั้น Click เพื่อดูบันทึกข้อความ
 • กรอกข้อมูลรายงานประจำ 6 เดือน คกส. ในระบบ ครั้งที่1 ประจำปี 2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) โดย สพสว. วช. ขยายระยะเวลาการส่งรายงานประจำ 6 เดือน ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 CLICK  
 • การส่งรายงานประจำ 6 เดือน (เม.ย.60-ก.ย.60) ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ กำหนดส่งภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (click เพื่อดู บันทึกข้อความ และ ระบบกรอกข้อมูลของ สพสว.)

 

ข่าวการอบรม/สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สพสว.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่าสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) หัวข้อ “การจัดทำ SOPs การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร CLICK
 • วช.ประสงค์สรรหาผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การจัดการสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณ มาตรฐาน และกฎหมาย เพื่อแต่งตั้งเป็น “ผู้เชียวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” CLICK
 • สพสว.วช. ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโครงการ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว : IAD Award) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562”  CLICK
 • สพสว. วช. ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโครงการ “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562” CLICK
 • การอบรมเรื่อง “หลักการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” CLICK
 • สพสว. วช. ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2561” CLICK
 • สพสว. วช. ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 508 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ CLICK
 • สพสว. วช. ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 3 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 CLICK
 • สพสว. ขอเชิญ คกส. คัดเลือกและส่งชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็น พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล TEQ Award ประจปี 2561 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561   CLICK
 • สพสว. กำหนดจัดการอบรม “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 25-1/2561 วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม.
 • การประชุมชี้แจงเพื่อติดตามข้อมูลการจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

เลขที่ใบรับรองอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์

 

ช่องทางการติดต่อ

 • https://www.facebook.com/kuiacuc01/
 • ติดต่อสอบถามข้อมูล ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. โทรศัพท์ 02-579-5547 ต่อ 22 สายใน 1457 ต่อ 22