การบรรยายพิเศษ เรื่อง “The Netherland’s Top Sectors: Policy and Implementation”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “The Netherland’s Top Sectors: Policy and Implementation” โดย Prof. Dr. ir.Aalt Dijkhuizen (President of the Netherlands Top Sector Agri. & Food) ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 15:00-16:15 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก ท่านอุปทูตเนเธอร์แลนด์ H.E. Mr. Paul Menkveld (Charge d’Affaires a.i.) กล่าวนำในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจได้มีโอกาสรับฟังการบรรยาย และได้เรียนรู้ประสบการณ์จาก Top Sector ด้าน Agri. & Food ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศไทยในปัจจุบัน