การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยพันธุศาสตร์ โภชนาการ และการจัดการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะประมง มีความประสงค์จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยพันธุศาสตร์ โภชนาการ และการจัดการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำอื่นๆ ได้รับทราบถึงข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันในประเด็นอิทธิพลของสายพันธุ์ และอาหารต่อคุณภาพและการเกิดโรคในกุ้ง รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการและรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08:30-17:00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

***ภาคเอกชน กรุณาติดต่อผ่าน สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย  www.tabathailand.org เท่านั้น

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการฯ สามารถส่ง แบบลงทะเบียน ไปยัง sopida.c@ku.th  โทรสาร 02-561-1985  ภายในวันที่ 24 พฤษจิกายน 2560 ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-579-5547 ต่อ 22 สายใน 1457, 1796 ต่อ 22

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง กำหนดการ