จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการประจำปี 2561 ดังนี้

  1. ทุนวิจัยเพื่อไปวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลีระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี (International Scholar Exchange Fellowship-ISEF)
  2. ทุนวิจัยภายในประเทศ (International Research Fund) ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณตามความจริงสำหรับโครงการ 1 ปี มีกรรมการพิจารณาความสมเหตุสมผล

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.arckfas.chula.ac.th ภายใน 15 พฤศจิกายน 2560