มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญประชุมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม” กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยดุสิต ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานได้ที่ food@dusit.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2423 9482-3