การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าฯ สวก. ปี 2561 รอบที่ 2”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าฯ สวก. ปี 2561 รอบที่ 2” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  (คุณพรรณพิมล ชัญญานุวัตร)เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยลัยฯ ได้รับทราบ”แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าฯ สวก. ปี 2561 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษสามารถส่ง แบบลงทะเบียน ไปยัง sopida.c@ku.th  โทรสาร 02-561-1985 หรือลงทะเบียน online  ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-579-5547 ต่อ 22 สายใน 1457, 1796 ต่อ 22

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ประกาศรับข้อเสนอ คก. รอบ 2กำหนดการประวัติวิทยากร