ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 : สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2”

วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 : สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2 ” (National Conference Academic  2017 : The 2nd Santapol Knowledge Research to Development) นับเป็นการส่งเสริม สนับสนุน นำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย อันเกิดจากความตั้งใจ เพียรพยายาม ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างมีระเบียบหลักเกณฑ์ จนได้องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของผู้ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ภายในประเทศ ผ่านการเสวนาทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากศาสตร์สาขาวิชาทางด้าน บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ และสหวิทยาการจัดการ  อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและอาชีพ การออกร้านจากหน่วยงานต่าง ๆ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองของชุมชนในภาคอีสานตอนบน อีกด้วย

บทความที่ส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 : สันตพล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2  และผ่านการพิจารณาประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชาของบทความนั้นๆ แล้วจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal: SCAJ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 และ 2 พร้อมนำวารสารเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Citation Index: TCI ในปี 2561 (รอบปรับปรุง ช่วงเดือนมกราคม 2561

วิทยาลัยสันตพล จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ (พรีไม่มีค่าลงทะเบียน) ได้ที่สำนักวิจัยวิทยาลัยสัตพล 299/1 ถ.อุดร-สกล ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email: phanumas@stu.ac.th สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง https://stukmc.weebly.com/scaj-conference2017.html