ขอเชิญร่วมแสดงผลงานในโครงการ “ตลาดนัดงานวิจัย” ครั้งที่ 3 ในงานเกษตรกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นิทรรศการงานวิจัย/นวัตกรรม การบริการวิชาการ การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เห็นชอบให้จัดโครงการ “ตลาดนัดงานวิจัย” ครั้งที่ 3 ในวันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสระพระพิรุณ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเป็นช่องทางให้อาจารย์/นักวิจัย นักวิชาการ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเด่นๆ จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย/นวัตกรรม การสาธิต การให้คำปรึกษาและการให้บริการวิชาการ แก่นักวิชาการ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป เปิดโอกาสให้มีการเจรจากับผู้ประกอบการและบริษัทเอกชน เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือต่อยอดผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และสามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดหรือนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ และความกินดีอยู่ดีของประชาชน

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 034-341549, 098-2699225 โทรสาร 034-341548