การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงานนำเสนอผลงานวิจัย โครงการทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ได้รับเกียรติเปิดงาน โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

-ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อตอบรับ Thailand 4.0 โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-บรรยายพิเศษ เรื่อง Systems Innovations to Advance Value Added Agriculture and Food Security in Thailand and ASEAN Region โดย Prof. Dr. Kalidas Shetty (Professor of Plant Science & Associate Vice President for International Partnerships & Collaborations, North Dakota State University)

-เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานวิจัย แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)และแบบบรรยาย (Oral Presentation) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ