มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14  ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2017/ และส่งผลงานภายใน 16 ตุลาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม คุณพรรณวิภา โชคพิกุลทอง เบอร์ภายใน 3259-63 ต่อ 125