สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรมนานาชาติหลักสูตร “การพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเข้าสู่ระบบปลอดภัยเชื้อก่อโรคจำเพาะ (SPF)” รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)  ได้กำหนดจัดอบรมนานาชาติหลักสูตร “การพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเข้าสู่ระบบปลอดภัยเชื้อก่อโรคจำเพาะ (SPF)” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2560 ณ ห้องแซฤไฤร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักวิจัยผู้ใช้สัตว์ นักวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) สัตวแพทย์ปรพจำ ณ สถานที่ดำเนินการ มีความรู้ความเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องใช้สัตว์ทดลองคุณภาพสูง (สัตว์ SPF) การจัดการการเลี้ยง และการเลือกใช้ครุภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-561-2445 ต่อ 624 ,โทรสาร 02-579-0388, e-mail: admin@labanimals.net

download เอกสารที่เกี่ยวข้อง website