สวพ.มก. จัดสัมมนาทางวิชาการ “การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสร้างสรรค์…นำไปสู่งานที่ดีในยุค 4.0”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการสัมมนาทางวิชาการ “การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสร้างสรรค์…นำไปสู่งานที่ดีในยุค 4.0” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยสามารถดำเนินโครงการวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้โครงการวิจัยนั้นๆ สามารถนำไปสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่ดี ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ทั้งกับนักวิจัยเอง และภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์ทำงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์” “ประเด็นสำคัญที่ควรรู้ในการนำเสนอและพิจารณาโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” การชี้แจง “กระบวนการและขั้นตอนการนำเสนอและพิจารณาโครงการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์, รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง คณะวิทยาศาสตร์ มก. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์