มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอเชิญเข้าประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กำหนดจัดงานประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมประชุมที่ http://ord.ftu.ac.th/conference/2017.php สอบถามเพิ่มเติม 073 418 611-4 ต่อ 1416, 08 1541 1419