สวพ.มก. ร่วมงาน “Open House” สำนักส่งเสริมฯ มก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 47

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒานาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 47 ภายในงานเปิดบ้านฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม (Open House) มีการเสวนาวิชาการ Tech Talk & Technology Challenge Accelerate Thailand 4.0 “เทคโนโลยีสร้างสรรค์งานถ่ายภาพแนวใหม่สู่ Thailand 4.0” ผู้ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก. และอาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการถ่ายภาพ และเสวนาวิชาการ เรื่อง “Drone” เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์งานภาพถ่ายมุมสูง ผู้ร่วมเสวนาโดย ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า ดร.อุบล ทองปัญญา และมีการจัดบูธแสดงสินค้าและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์