เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจผู้สูงอายุและแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ”

เอกสารประกอบ การบรรยายพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจผู้สูงอายุและแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ” ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 

  1.  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ
  2. ประวัติการทำงาน คุณวันทนีย์ พันธชาติ
  3. วีดีโอการบรรยาย https://www.youtube.com/watch?v=YhuKRbmSbAo&feature=youtu.be