สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559

ด้วยพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 แล้ว และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ยกร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.2559 จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำสรุปสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) – (3) และเพื่อให้การออกกฎกระทรวงดำเนินไปด้วยความรอบคอบ สำนักงานฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานของท่านต่อร่างกฎกระทรวงเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงให้มีความเหมาะสม พร้อมกันนี้ สามารถดาว์นโหลดร่างกฎกระทรวง สรุปสาระของร่างกฎกระทรวง และแบบเสนอความคิดเห็นได้ทาง http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/PublicHearing.aspx

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 256 จะเป็นพระคุณยิ่ง