Agri-Big Data RUN’s Way ครั้งที่ 1

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน Agri-Big Data RUN’s Way ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานวิจัยตลอดจนเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย  และนิสิตนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อยกระดับผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา