สวพ.มก. จัดอบรมฯ A-4 Days Seminar and Camp Key to Success : How to Prepare Your Manuscript for Scientific Journal Submission

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ A-4 Days Seminar and Camp Key to Success : How to Prepare Your Manuscript for Scientific Journal Submission ในระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 วิทยากรโดย ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล จาก School of Nutrition and Food Sciences, Louisiana State University Agricultural Center, USA  และช่วงบ่าย มีการบรรยายแนะนำการเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ANRES วิทยากรโดย รศ.ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต (บรรณาธิการวารสาร Agriculture and Natural Resources) และ Dr. Andrew J. Warner (English Editor of Agriculture and Natural Resources)

*วันที่ 1 สิงหาคม 2560  ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. เป็นการอบรมให้ความรู้ รับผู้เข้าอบรมประมาณ 100 คน

*วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ Manuscript Writing Camp จะรับ/คัดเลือกผู้สมัครประมาณ 25 คน ซึ่งต้องผ่านการอบรมของวันที่ 1 สิงหาคม 2560 มาแล้ว และมีบทความต้นฉบับผลงานวิจัยเบื้องต้นผ่านการพิจารณาจาก ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล